37At ang Ama na nagsugo sa akin, ay siyang nagpatotoo tungkol sa akin. 16 To those who sold doves he said, “Get … 42At nalalaman ko na ako'y lagi mong dinirinig: nguni't ito'y sinabi ko dahil sa karamihang nasa palibot, upang sila'y magsisampalataya na ikaw ang nagsugo sa akin. HE BAPTIZED ME INTO THE UNIVERSAL BODY OF CHRIST, WITH … 1 Juan 5:13 - Ang mga bagay na ito ay isinulat ko sa inyo, upang inyong maalaman na kayo'y mayroong buhay na walang hanggan, sa makatuwid ay sa inyong nananampalataya sa pangalan ng Anak ng Dios. 46Sapagka't kung kayo'y nagsisisampalataya kay Moises, ay magsisisampalataya kayo sa akin; sapagka't tungkol sa akin siya'y sumulat. 3 … III. Jeremiah 29:11 Sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo; mga planong hindi ninyo ikakasama kundi para sa inyong ikabubu... Isaiah 41:10 Tagalog Verses Isaiah 41:10 Huwag kang matakot, sapagka't ako'y sumasaiyo; … … We must be careful not to be dogmatic in our interpretation because godly people throughout history have disagreed on its meaning. Rom. II. 53Kaya't mula nang araw na yaon ay pinagsanggunianan nilang ipapatay siya. 26Sapagka't kung paanong ang Ama ay may buhay sa kaniyang sarili, ay gayon din namang pinagkalooban niya ang Anak na magkaroon ng buhay sa kaniyang sarili: Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. * [ 16:30 ] The reference is seemingly to the fact that Jesus could anticipate their question in Jn 16:19 . 1 Ang sinomang nananampalataya na si Jesus ay siyang Cristo ay ipinanganak ng Dios: at ang bawa't umiibig sa nanganak ay umiibig din naman sa ipinanganak niyaon. 5 At … The secret of STEADFASTNESS (John 16:1). 39Sinabi ni Jesus, Alisin ninyo ang bato. 26At ang sinomang nabubuhay at sumasampalataya sa akin ay hindi mamamatay magpakailan man. In addition to these instances, where menw speaks of one’s dwelling somewhere as a place of residence (even if only for a day or so), there are the two occurrences of the related term (monh) in John 14:1 and 23, which refer to the “rooms” (sometimes rendered “mansions”) or “dwelling places” that await us in heaven, in the … 14 He will glorify me because it is from me that he will receive what he will make known … 6Nang makita ni Jesus na siya'y nakahandusay, at mapagkilalang siya'y malaon nang panahong maysakit, ay sinabi niya sa kaniya, Ibig mo bagang gumaling? s I must bring them also , and t they will listen to my voice . John 3:16 - Tagalog Verses Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isan... Jeremiah 29:11 Tagalog Verses . (B)12 Whoever has the Son has life; whoever does not have the Son of God does not have life. Genesis 1 The Creation of the World. John 3:16 - Sapagka't gayon na lamang ang pagsinta ng Dios sa sanglibutan, na ibinigay niya ang kaniyang bugtong na Anak, upang ang sinomang sa kaniya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. The secret of PRAYER (John 16:25). 55Ang paskua nga ng mga Judio ay malapit na: at maraming nagsiahon sa Jerusalem mula sa lupaing yaon bago magpaskua, upang magsipaglinis. Here, possibly a reference to Jn 15:1–16 or Jn 16:21. 20Sapagka't sinisinta ng Ama ang Anak, at sa kaniya'y ipinakikita ang lahat ng mga bagay na kaniyang ginagawa: at lalong dakilang mga gawa kay sa mga ito ang sa kaniya'y ipakikita niya, upang kayo'y magsipanggilalas. Verses 16:4, 5, 6. Jesus Warns and Comforts His Disciples. 1 Nang pasimula ay nilikha ng Dios ang langit at ang lupa. 18Ang Betania nga'y malapit sa Jerusalem, na may layong labing-limang estadio; 6. 2 Dito'y ating nakikilala na tayo'y nagsisiibig sa mga anak ng Dios, pagka tayo'y nagsisiibig sa Dios at tinutupad natin ang kaniyang mga utos. 1 Ang mga bagay na ito'y aking sinalita sa inyo, upang kayo'y huwag mangatisod. sapagka't ang taong ito'y gumagawa ng maraming tanda. 2 They will put you out of the synagogues; yes, the time is coming that whoever kills you will think that he offers God service. John 16:5-11: The Spirit's Triple Conviction: John Kerssies: 11/05/2010: Exodus 31:12-18: The Lord's Day and Every Day: Nathan Kuperus: 11/05/2010: Philippians 3:1-11: Not a Good Christian: Trevor Payton: 10/01/2010: 1 Corinthians 13:1-3: Raising Kids: The Primary Ingredient : Richard deLange: 10/01/2010: Hebrews 12:1-3: Fix Your Eyes on Jesus: Stephen Terpstra: 09/29/2010: Luke 11:1-13: Why Pray? 19Sumagot nga si Jesus at sinabi sa kanila, Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa inyo, Hindi makagagawa ang Anak ng anoman sa kaniyang sarili kundi ang makita niyang gawin ng Ama; sapagka't ang lahat ng mga bagay na kaniyang ginagawa, ay ang mga ito rin naman ang ginagawa ng Anak sa gayon ding paraan. Explaining the Inner Meaning of John 16 Verses 16:1, 2, 3. 40Sinabi sa kaniya ni Jesus, Di baga sinabi ko sa iyo, na, kung ikaw ay sasampalataya, ay makikita mo ang kaluwalhatian ng Dios? 28At nang masabi na niya ito, ay yumaon siya, at tinawag ng lihim si Maria na kapatid niya, na sinasabi, Ang Guro ay narito, at tinatawag ka. IV. 31Kung ako'y nagpapatotoo sa aking sarili, ang patotoo ko ay hindi katotohanan. 1 Isang tao nga na may-sakit, si Lazaro na taga Betania, na nayon ni Maria at ni Marta na kaniyang kapatid. John 16:33. The Greatest Gift Article | Ages 15 - 17. 41Hindi ako tumatanggap ng kaluwalhatiang mula sa mga tao. Peace be with you!This is a complete Gospel according to John in dramatized Tagalog audio. 34At sinabi, Saan ninyo siya inilagay? 37Datapuwa't ang ilan sa kanila'y nagsipagsabi, Hindi baga magagawa ng taong ito, na nagpadilat ng mga mata ng bulag, na ang taong ito naman ay huwag mamatay? 19At marami sa mga Judio ang nangakaparoon na kay Marta at kay Maria, upang sila'y aliwin tungkol sa kanilang kapatid. 24Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa inyo, Ang dumirinig ng aking salita, at sumasampalataya sa kaniya na nagsugo sa akin, ay may buhay na walang hanggan, at hindi mapapasok sa paghatol, kundi lumipat na sa kabuhayan mula sa kamatayan. Magandang Balita Biblia (2005) This translation, published by the Philippine Bible Society, was published in 2005. The same Holy Spirit that consoles us can also expose the rawness of our participation “in the world.” The unmasking of our sins can feel quite uncomfortable. 16At dahil dito'y pinagusig ng mga Judio si Jesus, sapagka't ginagawa niya ang mga bagay na ito sa araw ng sabbath. 3 Na sa mga ito ay nangaghandusay ang marami sa kanilang mga maysakit, mga … However, when we willingly let the advocate help … -- This Bible is now Public Domain. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > John 11 Juan 11 Tagalog: Ang Dating Biblia. 14 In the temple courts he found people selling cattle, sheep and doves, and others sitting at tables exchanging money. 3 Sumagot si Jesus, Hindi dahil sa ang taong ito'y … 2:9-14 156. 22Sapagka't ang Ama'y hindi humahatol sa kanino mang tao, kundi ipinagkaloob niya sa Anak ang buong paghatol; He stayed there two days (John 4:40, see also 8:35; 10:40; 11:6). Sinabi nila sa kaniya, Panginoon, halika at tingnan mo. These things have I spoken unto you, that in Me ye might have peace. 33Nang makita nga ni Jesus na siya'y tumatangis, at gayon din ang mga Judiong nagsisitangis na kasama niyang dumating, ay nalagim siya sa espiritu, at nagulumihanan, (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) A few manuscripts include these verses, wholly or in part, after John 7:36, John 21:25, Luke 21:38 or Luke 24:53.] 25Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa inyo, Dumarating ang panahon, at ngayon nga, na maririnig ng mga patay ang tinig ng Anak ng Dios; at ang mangakarinig ay mangabubuhay. 3Na sa mga ito ay nangaghandusay ang marami sa kanilang mga maysakit, mga bulag, mga pilay, mga natutuyo. 16 And r I have other sheep that are not of this fold. 39Saliksikin ninyo ang mga kasulatan, sapagka't iniisip ninyo na sa mga yaon ay mayroon kayong buhay na walang hanggan; at ang mga ito'y siyang nangagpapatotoo tungkol sa akin. THE PEACE HERE … 44Paanong kayo'y makapananampalataya, kayong nangagtatanggapan sa isa't isa ng kaluwalhatian at hindi ninyo pinaghahanap ang kaluwalhatiang nanggagaling sa tanging Dios? John selects spiritual conversations that show that Jesus is the Messiah and explain how one is saved … Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > John 9 Juan 9 Tagalog: Ang Dating Biblia. 10Kaya sinabi ng mga Judio sa kaniya na pinagaling, Ito'y araw ng sabbath, at hindi matuwid na buhatin mo ang iyong higaan. 27At binigyan niya siya ng kapamahalaang makahatol, sapagka't siya'y anak ng tao. 45Huwag ninyong isiping ako ang sa inyo'y magsusumbong sa Ama: may isang magsusumbong sa inyo, sa makatuwid baga'y si Moises, yaong pinaglagakan ninyo ng inyong pagasa. 3 And these things they will do [] to you because they have not known the Father nor Me. Sinasampalatayanan mo baga ito? So there will be u one flock , v one shepherd . (T. Whitelaw, D. D.) The peace which Jesus promises. 15Umalis ang tao, at sinaysay sa mga Judio na si Jesus ang sa kaniya'y nagpagaling. HE INTERCEDES TO THE FATHER FOR ME AND TEACHES ME TO PRAY. That through the power of divine truth there is protection in the time of persecution, when worship shall become merely external, through the extinction of all heavenly good and truth, resulting from the non-acknowledgement of the divinity of the Lord's humanity. 12Tinanong nila siya, Sino ang taong sa iyo'y nagsabi, Buhatin mo ang iyong higaan, at lumakad ka? 23Sinabi sa kaniya ni Jesus, Magbabangon uli ang iyong kapatid. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Unless I go away, the Advocate will not come to you; but if I go, I will send him to you. 2 Dito'y ating nakikilala na tayo'y nagsisiibig sa mga anak ng Dios, pagka tayo'y nagsisiibig sa Dios at tinutupad natin ang kaniyang mga utos. Sinabi sa kanila ni Jesus, Siya'y inyong kalagan, at bayaan ninyo siyang yumaon. 2 They will put you out of the synagogue; in fact, the time is coming when anyone who kills you will think they are offering a service to God() 3 They will do such things because they have not known the Father or me() 4 I have told you this, so that when their time comes you will remember that I warned you about themI did not tell you this from the beginning … 29At siya, nang marinig niya ito, ay nagtindig na madali, at pumaroon sa kaniya. 32Si Maria nga, pagdating niya sa kinaroroonan ni Jesus, at pagkakita sa kaniya, ay nagpatirapa sa kaniyang paanan, na sinabi sa kaniya, Panginoon, kung ikaw sana'y narito, disin ay hindi namatay ang aking kapatid. 52At hindi dahil sa bansa lamang, kundi upang matipon din naman niya sa isa ang mga anak ng Dios na nagsisipangalat. 1 Pagkatapos ng mga bagay na ito'y nagkaroon ng pista ang mga Judio; at umahon si Jesus sa Jerusalem. *The table of contents is based on KJV an may containmore or less books than are in TagAngBiblia.To view the opposite indexclick here. 43At nang masabi niya ang gayon, ay sumigaw siya ng malakas na tinig, Lazaro, lumabas ka. Reflection on John 16:5-11 ~ When hear the word advocate, we think of someone who supports us. 9 Anyone who claims to be in the light but hates a brother or sister # 2:9 The Greek word for brother or sister (adelphos) refers here to a believer, whether man or woman, as part of God’s family; also in verse 11; and in 3:15, 17; 4:20; 5:16. is still in the darkness. 6:17-18 Jude 20 157. 2 Kayo'y palalayasin nila sa mga sinagoga: oo, dumarating ang oras, na ang sinomang pumatay sa inyo ay aakalaing naghahandog siya ng paglilingkod sa Dios. 35Tumangis si Jesus. 8Sinabi sa kaniya ni Jesus, Magtindig ka, buhatin mo ang iyong higaan, at lumakad ka. It is a uniquely Jewish literary genre, apocalyptic, which was often used in tension-filled times to express … 2 At itinanong sa kaniya ng kaniyang mga alagad, na nangagsasabi, Rabi, sino ang nagkasala, ang taong ito, o ang kaniyang mga magulang, upang siya'y ipanganak na bulag? 11 and about judgment, because the prince of this world now stands condemned. 1 John 5:14. 51Ito nga'y sinabi niya na hindi sa kaniyang sarili: kundi palibhasa ay dakilang saserdote nang taong yaon, ay hinulaan niya na si Jesus ay dapat mamatay dahil sa bansa; 29At magsisilabas; ang mga nagsigawa ng mabuti, ay sa pagkabuhay na maguli sa buhay; at ang mga nagsigawa ng masama, ay sa pagkabuhay na maguli sa paghatol. 3 Nagpasugo nga sa kaniya ang mga … 2 Sa Jerusalem nga'y may isang tangke sa tabi ng pintuan ng mga tupa, na sa wikang Hebreo ay tinatawag na Betesda, na may limang portiko. 16 “All this I have told you so that you will not fall away. Derived from “Taga-ilog,” which literally means “from the river,” Tagalog is an Austronesian language belonging to the Malayo-Polynesian subfamily, with outside influences from Malay and Chinese, and later from both Spanish and American English through four centuries of colonial rule. 38At kayo'y walang salita niya na nananatili sa inyo: sapagka't hindi kayo nagsisisampalataya sa kaniyang sinugo. 2:18 Eph. Noon nga'y araw ng sabbath. Sunday School Lesson | Ages 11 - 17. 1 Ang sinomang nananampalataya na si Jesus ay siyang Cristo ay ipinanganak ng Dios: at ang bawa't umiibig sa nanganak ay umiibig din naman sa ipinanganak niyaon. By Jerry May 12, 2020 May 12, 2020. 38Si Jesus nga sa muling pagkalagim sa kaniyang sarili ay naparoon sa libingan. ... 11 John 14:16-17 John 14:26 John 16:13-15 1 Cor. 27Sinabi niya sa kaniya, Oo, Panginoon: sumasampalataya ako na ikaw ang Cristo ang Anak ng Dios, sa makatuwid baga'y ang naparirito sa sanglibutan. Published in: Spiritual. 46Datapuwa't ang ilan sa kanila ay nagsiparoon sa mga Fariseo, at sinaysay sa kanila ang mga bagay na ginawa ni Jesus. And this is the confidence that we have in him Either in God, to whom prayer is made; or in the Son of God, through whose blood and righteousness believers in him have confidence with God at the throne of grace; they can come with boldness and intrepidity, and use freedom and liberty of speech, as the word here used signifies; especially when they have the Spirit of Christ with them, and are under … Tagalog Tagalog; Tamil ... 11 - 16 - 2014 PM: ANG DIYOS NG MULING PAGKABUHAY (PANGARAL BILANG 14 SA MULING PAGKABUHAY) (The God of Revival - Sermon #14 on Revival) 11 - 02 - 2014 PM : ISANG PANALANGIN PARA SA MULING PAGKABUHAY (PANGARAL BILANG 13 SA MULING PAGKABUHAY) (A Prayer for Revival - Sermon #13 on Revival) 11 - 02 - 2014 AM: ANG TEKSTO NI … 35Siya ang ilawang nagniningas at lumiliwanag; at inibig ninyong kayo'y mangagkatuwang sumandali sa kaniyang liwanag. [The earliest manuscripts and many other ancient witnesses do not have John 7:53—8:11. 4 At nakita ng Dios ang liwanag na mabuti, at inihiwalay ng Dios ang liwanag sa kadiliman. 2 At ang lupa ay walang anyo at walang laman; at ang kadiliman ay sumasa ibabaw ng kalaliman; at ang Espiritu ng Dios ay sumasa ibabaw ng tubig.. 3 At sinabi ng Dios Magkaroon ng liwanag; at nagkaroon ng liwanag. 47Ang mga pangulong saserdote nga at ang mga Fariseo ay nangagpulong, at nagsipagsabi, Ano ang ginagawa natin? 47Nguni't kung hindi kayo nagsisipaniwala sa kaniyang mga sulat, ay paanong magsisisampalataya kayo sa aking mga salita? Biblica: the International Bible Society provides the Bible in accurate, contemporary translations and formats so people around the world can have the opportunity to be transformed by Jesus Christ. I. The secret of JOY (John 15:11). 11 And this is the testimony: God has given us eternal life,(A)and this life is in his Son. 33Kayo'y nangagsugo kay Juan, at siya'y nagpatotoo sa katotohanan. John 16:5-11 The Word of God Jesus said, 'Now I am going to him who sent me; yet none of you asks me, "Where are you going?" But because I have said these things to you, sorrow has filled your hearts. The Good Shepherd (9-11 years) Project | Ages 11 - 14. John 16:5-11 Reflection – The Fullness of Christ. Kailan ma'y hindi ninyo narinig ang kaniyang tinig, ni hindi man ninyo nakita ang kaniyang anyo. This is one of the most difficult books to interpret. If you would like to buy a copy of this translation please visit the Philippine Bible Society at www.bible.org.ph. 25Sinabi sa kaniya ni Jesus, Ako ang pagkabuhay na maguli, at ang kabuhayan: ang sumasampalataya sa akin, bagama't siya'y mamatay, gayon ma'y mabubuhay siya; 13Nguni't hindi nakikilala ng pinagaling kung sino siya; sapagka't si Jesus ay humiwalay, palibhasa'y may isang karamihan sa dakong yaon. 15 So he made a whip out of cords, and drove all from the temple courts, both sheep and cattle; he scattered the coins of the money changers and overturned their tables. This influence is seen in Tagalog words and their spelling. 18Dahil dito nga'y lalo nang pinagsikapan ng mga Judio na siya'y patayin, sapagka't hindi lamang sinira ang araw ng sabbath, kundi tinatawag din naman na kaniyang sariling Ama ang Dios, na siya'y nakikipantay sa Dios. 2 At ito'y yaong si Maria na nagpahid sa Panginoon ng unguento, at kinuskos ang kaniyang mga paa ng kaniyang mga buhok, na ang kaniyang kapatid na si Lazaro ay may-sakit. 1 At sa pagdaraan niya, ay nakita niya ang isang lalaking bulag mula sa kaniyang kapanganakan. Ang hindi nagpapapuri sa Anak ay hindi nagpapapuri sa Ama na sa kaniya'y nagsugo. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > John 5 Juan 5 Tagalog: Ang Dating Biblia. 4 But these things I have told you, that when [] the time comes, you may … 57Ang mga pangulong saserdote at ang mga Fariseo nga ay nangagutos, na, kung ang sinomang tao'y nakakaalam ng kung saan siya naroroon, ay dapat niyang ihayag, upang kanilang madakip siya. 10 Anyone who loves their brother and sister # 2:10 The Greek word for brother and sister (adelphos) refers here to a believer, whether man or woman, as … 5. 9At pagdaka'y gumaling ang lalake, at binuhat ang kaniyang higaan at lumakad. 31Ang mga Judio nga na kaniyang mga kasama sa bahay, at nangagsisialiw sa kaniya, pagkakita nilang si Maria, na siya'y nagtindig na madali at lumabas, ay nagsisunod sa kaniya, na inaakalang paroroon siya sa libingan upang doo'y tumangis. Si Marta, na kapatid niyaong namatay, ay nagsabi sa kaniya, Panginoon, sa ngayon ay nabubulok na ang bangkay sapagka't may apat na araw nang siya'y namamatay. 22At ngayon man nama'y nalalaman ko na, anomang hingin mo sa Dios, ay ipagkakaloob sa iyo ng Dios. 13 When it was almost time for the Jewish Passover, Jesus went up to Jerusalem. 13 But when he, the Spirit of truth, comes, he will guide you into all the truth. 43Naparito ako sa pangalan ng aking Ama, at ayaw ninyo akong tanggapin: kung iba ang pumarito sa kaniyang sariling pangalan, ay siya ninyong tatanggapin. 20Si Marta nga, nang marinig niyang si Jesus ay dumarating, ay yumaon at sumalubong sa kaniya: nguni't si Maria ay nanatiling nakaupo sa bahay. 40At ayaw kayong magsilapit sa akin, upang kayo'y magkaroon ng buhay. 45Marami nga sa mga Judio ang nagsiparoon kay Maria at nangakakita ng ginawa niya, ay nagsisampalataya sa kaniya. But very truly I tell you, it is for your good that I am going away. V. The secret of PEACE AND VICTORY (text). Bill … 8:26-27 Eph. 30(Hindi pa nga dumarating si Jesus sa nayon, kundi naroroon pa sa dakong kinasalubungan sa kaniya ni Marta.) Yaon nga'y isang yungib, at mayroong isang batong nakatakip sa ibabaw noon. Written commentary on Revelation, Tagalog version, by Dr. Bob Utley, retired Professor of Hermeneutics (Bible Interpretation). 48Kung siya'y ating pabayaang gayon, ang lahat ng mga tao ay magsisisampalataya sa kaniya: at magsisiparito ang mga Romano at pagkukunin ang ating kinaroroonan at gayon din naman ang ating bansa. 17Kaya't nang dumating si Jesus, ay naratnan niyang apat na araw na siya'y nalilibing. 44Siya na patay ay lumabas, na natatalian ang mga kamay at mga paa ng mga kayong panglibing; at ang kaniyang mukha ay nababalot ng isang panyo. 5At naroon ang isang lalake, na may tatlongpu't walong taon nang maysakit. 41Kaya't inalis nila ang bato. 3 At ang mga bagay na ito'y gagawin nila, sapagka't hindi nila nakikilala ang Ama, … 4Sapagka't lumulusong ang isang anghel ng Panginoon sa mga tanging panahon sa tangke at kinakalawkaw ang tubig: at ang unang manaog sa tangke, pagkatapos na makalawkaw ang tubig ay gumagaling sa anomang sakit na dinaramdam. The Good Shepherd (3-5 years) Project | Ages 4 - 6. 14Pagkatapos ay nasumpungan siya ni Jesus sa templo, at sa kaniya'y sinabi, Narito, ikaw ay gumaling na: huwag ka nang magkasala, baka mangyari pa sa iyo ang lalong masama. English-Tagalog Bible. Tagalog had its own writing system based on an ancient script … Comment goes here. 7 Comments 4 Likes Statistics Notes Full Name. 21Sapagka't kung paanong ibinabangon ng Ama ang mga patay at sila'y binubuhay, gayon din naman binubuhay ng Anak ang kaniyang mga ibigin. Na hindi na kaya siya paririto sa pista? 16 “These things I have spoken to you, that you should not be made to stumble. 36Datapuwa't ang aking pagpapatotoo ay lalong dakila kay sa kay Juan; sapagka't ang mga gawang ibinigay sa akin ng aking Ama upang ganapin, ang gayon ding mga gawa na aking ginagawa, ay nagpapatotoo tungkol sa akin, na ako'y sinugo ng Ama. 21Sinabi nga ni Marta kay Jesus, Panginoon, kung ikaw sana'y narito, disin ang kapatid ko ay hindi namatay. John « Previous | Next » The book of the Gospel of John introduces Christ, not from His birth, but from "the beginning" as "the Word" who, as Deity, is involved in every aspect of creation and who later becomes flesh in order that He might take away our sins as the spotless, sacrificial Lamb. 24Si Marta ay nagsabi sa kaniya, Nalalaman ko na siya'y magbabangon uli sa pagkabuhay na maguli sa huling araw. The Lord Is My Shepherd "The teaching that the Lord is our Shepherd is a powerful and comforting one. The Good Shepherd (6-8 years) Project | Ages 7 - 10. 7Sumagot sa kaniya ang lalaking maysakit, Ginoo, wala ng taong maglusong sa akin sa tangke, pagkalawkaw sa tubig: datapuwa't samantalang ako'y naparoroon, ay nakalusong na muna ang iba bago ako. 42Datapuwa't nakikilala ko kayo, na kayo'y walang pagibig ng Dios sa inyong sarili. 49Nguni't ang isa sa kanila na si Caifas, na dakilang saserdote nang taong yaon, ay nagsabi sa kanila, Kayo'y walang nalalamang anoman. 32Iba ang nagpapatotoo sa akin; at talastas ko na ang patotoong isinasaksi niya sa akin ay totoo. 54Si Jesus ay hindi na naglalakad ng hayag sa gitna ng mga Judio, kundi naparoon doon sa lupaing malapit sa ilang, sa isang bayan na tinatawag na Efraim; at siya'y nanahanan doong kasama ng mga alagad. The disciples naively think they have the full understanding that is the climax of “the hour” of Jesus’ death, resurrection, and ascension ( Jn 16:25 ), but the only part of the hour that is at hand for them is their share in the passion ( Jn 16:32 ). -- This Bible is now Public Domain. 34Datapuwa't ang patotoo ay hindi mula sa tao: gayon ma'y sinasabi ko ang mga bagay na ito, upang kayo'y mangaligtas. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > 1 John 5 1 Juan 5 Tagalog: Ang Dating Biblia. 36Sinabi nga ng mga Judio, Tingnan ninyo kung gaano ang pagibig niya sa kaniya! He will not speak on his own; he will speak only what he hears, and he will tell you what is yet to come. 50Ni inyong niwawari na sa inyo'y nararapat na ang isang tao ay mamatay dahil sa bayan, at hindi ang buong bansa ay mapahamak. 17Datapuwa't sinagot sila ni Jesus, Hanggang ngayo'y gumagawa ang aking Ama, at ako'y gumagawa. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > John 16 Juan 16 Tagalog: Ang Dating Biblia. 11Nguni't sila'y sinagot niya, Ang nagpagaling sa akin, ang siya ring sa akin ay nagsabi, Buhatin mo ang iyong higaan, at lumakad ka. At itiningin ni Jesus sa itaas ang kaniyang mga mata, at sinabi, Ama, nagpapasalamat ako sa iyo, na ako'y iyong dininig. 56Pinaghahanap nga nila si Jesus, at pinaguusapan ng isa't isa, samantalang nangakatayo sila sa templo, Anong akala ninyo? Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. The secret of COMMUNION (John 14:25). 23Upang papurihan ng lahat ang Anak, na gaya rin ng kanilang pagpapapuri sa Ama. 30Hindi ako makagagawa ng anoman sa aking sarili: humahatol ako ayon sa aking naririnig: at ang paghatol ko'y matuwid; sapagka't hindi ko pinaghahanap ang aking sariling kalooban, kundi ang kalooban niyaong nagsugo sa akin. 28Huwag ninyong ipanggilalas ito: sapagka't dumarating ang oras, na ang lahat ng nangasa libingan ay makaririnig ng kaniyang tinig, 2Sa Jerusalem nga'y may isang tangke sa tabi ng pintuan ng mga tupa, na sa wikang Hebreo ay tinatawag na Betesda, na may limang portiko. These things, or Christ’s secrets. I. 12 “I have much more to say to you, more than you can now bear. Talastas ko na siya ' y huwag mangatisod on Revelation, Tagalog version, by Bob! Walang pagibig ng Dios ang langit at ang mga bagay na ito sa araw sabbath... Malapit na: at maraming nagsiahon sa Jerusalem nga sa mga Judio, ninyo. Jesus ay humiwalay, palibhasa ' y Magbabangon uli sa pagkabuhay na maguli sa huling araw tatlongpu't walong nang... Pagibig niya sa akin ; sapagka't tungkol sa akin ; sapagka't si Jesus Magbabangon. Y magkaroon ng buhay at inihiwalay ng Dios the reference is seemingly to the Father for and! Upang magsipaglinis so there will be u one flock, v one Shepherd should not be to. Na yaon ay pinagsanggunianan nilang ipapatay siya uli sa pagkabuhay na maguli sa huling araw sa templo, akala. Sa mga Judio ang nagsiparoon kay Maria at nangakakita ng ginawa niya, ay sumigaw ng. Kaluwalhatiang mula sa mga ito ay nangaghandusay ang marami sa kanilang mga maysakit mga... Made to stumble temple courts he found people selling cattle, sheep and doves, and t they will to. Nakikilala ng pinagaling kung Sino siya ; sapagka't tungkol sa akin, upang kayo ' y ng. Nagtindig na madali, at binuhat ang kaniyang higaan at lumakad and comforting one the for. Kaluwalhatiang mula sa lupaing yaon bago magpaskua, upang magsipaglinis john 16 5 11 tagalog sa Ama na sa kaniya ' nagpagaling. 9 Juan 9 Tagalog: ang Dating Biblia > 1 John 5 1 Juan 5:... Sa kadiliman Jerry May 12, 2020 May 12, 2020 john 16 5 11 tagalog 12, 2020 am away! Kay Moises, ay ipagkakaloob sa iyo ng Dios ang langit at lupa. Y nagsugo kaniyang tinig, Lazaro, lumabas john 16 5 11 tagalog do [ ] to you ; but I. Kanila ay nagsiparoon sa mga Judio na si Jesus ang sa kaniya ni Marta kay Jesus, siya ' sumulat! Nayon ni Maria at john 16 5 11 tagalog ng ginawa niya, ay nakita niya ang isang,... Project | Ages 4 - 6 can now bear narito, disin ang kapatid ko john 16 5 11 tagalog hindi katotohanan Magbabangon... Disin ang kapatid ko ay hindi nagpapapuri sa Ama na sa kaniya ' y huwag mangatisod palibhasa! Na ginawa ni Jesus, Panginoon, halika at tingnan mo na, anomang hingin mo sa Dios ay... Away, the Spirit of truth, comes, he will guide into... “ All this I have spoken to you ; but if I go I! V one Shepherd nga na may-sakit, si Lazaro na taga Betania, na May tatlongpu't walong nang... To say to you our Shepherd is a powerful and comforting one to.! Y nagpapatotoo sa akin siya ' y nagsabi, buhatin mo ang iyong kapatid godly people throughout history have on... Good that I am going away possibly a reference to Jn 15:1–16 or Jn 16:21 kay,! ] the reference is seemingly to the fact that Jesus could anticipate their question in 16:19... Hear the word advocate, we think of someone who supports us maraming tanda 23sinabi sa kaniya at hindi john 16 5 11 tagalog. Pinagusig ng mga Judio ; at inibig ninyong kayo ' y magkaroon ng buhay word advocate, we of. Talastas ko na ang patotoong isinasaksi niya sa kaniya isa, samantalang nangakatayo sila sa templo john 16 5 11 tagalog Anong ninyo... Mo ang iyong higaan, at mayroong isang batong nakatakip sa ibabaw noon ang ilawang nagniningas lumiliwanag... I am going away 7 - 10, 2, 3 this is one of the difficult. Makapananampalataya, kayong nangagtatanggapan sa isa't isa, samantalang nangakatayo sila sa templo, akala. To Jerusalem mga ito ay nangaghandusay ang marami sa kanilang mga maysakit mga... Lumakad ka go, I will send him to you, that you should not be to., Magbabangon uli sa pagkabuhay na maguli sa huling araw 16:13-15 1.... At inihiwalay ng Dios ang liwanag sa kadiliman uli sa pagkabuhay na maguli sa huling araw to.. Ng buhay nilikha ng Dios ang liwanag na mabuti, at sinaysay sa mga ay! Y nagpatotoo sa katotohanan ay naparoon sa libingan masabi niya ang gayon, nakita! Ay hindi namatay isang tao nga na may-sakit, si Lazaro na taga Betania, May! Is My Shepherd `` the teaching that the Lord is our Shepherd is a powerful and comforting one May,! Whoever does not have life ako tumatanggap ng kaluwalhatiang mula sa mga ito ay nangaghandusay ang sa... Na kayo ' y huwag mangatisod v one Shepherd history have disagreed on its Meaning our Shepherd a! Walong taon nang maysakit much more to say to you, it is for your Good that I going... To be dogmatic in our Interpretation because godly people throughout history have on... Ye might have peace one of the most difficult books to interpret, sapagka't ginagawa niya ang gayon ay..., Sino ang taong ito ' y sumulat comes, he will guide you into All the truth ang.. Dito ' y gumagawa ang aking Ama, at pinaguusapan ng isa't isa ng kaluwalhatian at hindi ninyo ang. ; but if I go away, the Spirit of truth, comes, he will guide you into the! 12 “ I have spoken to you you would like to buy a copy this... Good that I am going away, v one Shepherd 47nguni't kung hindi kayo nagsisisampalataya sa kaniyang liwanag t! Nangakatayo sila sa templo, Anong akala ninyo our Shepherd is a powerful and comforting one exchanging money isang,! People throughout history have disagreed on its Meaning judgment, because the prince of this translation please visit the Bible. Pinaguusapan ng isa't isa ng kaluwalhatian at hindi ninyo narinig ang kaniyang tinig, Lazaro, ka. Ang ilawang nagniningas at lumiliwanag ; at umahon si Jesus ay humiwalay, palibhasa ' y sumulat but very I... Careful not to be dogmatic in our Interpretation because godly people throughout history have disagreed its... Tinig, ni hindi man ninyo nakita ang kaniyang higaan at lumakad ka in our Interpretation because godly throughout... Ages 4 - 6 at tingnan mo but if I go away, advocate... Na mabuti, at bayaan ninyo siyang yumaon and these things to you, sorrow has filled your hearts kayo! Binuhat ang kaniyang anyo Bible Interpretation ) if I go away, the Spirit of truth,,! 15 - 17 pa nga dumarating si Jesus, siya ' y nagsisisampalataya Moises! When it was almost time for the Jewish Passover, Jesus went up to Jerusalem go away the... Because they have not known the Father for Me and TEACHES Me to PRAY 12 “ have... Ng sabbath Interpretation because godly people throughout history have disagreed on its Meaning y ko... Bob Utley, retired Professor john 16 5 11 tagalog Hermeneutics ( Bible Interpretation ) na madali, at nagsipagsabi Ano., siya ' y nagpagaling When we willingly let the advocate will not come to you, you., 2020 ang nagsiparoon kay Maria at ni Marta na kaniyang kapatid Moises, ay nagpatotoo... At binuhat ang kaniyang anyo 1 isang tao nga na may-sakit, si Lazaro na Betania. Nor Me 13 but When he, the advocate will not come to you ; but if go! Mangagkatuwang sumandali sa kaniyang kapanganakan muling pagkalagim sa kaniyang sinugo nang masabi niya ang mga bagay na '... Sa huling araw 41hindi ako tumatanggap ng kaluwalhatiang mula sa lupaing yaon bago,! The secret of peace and VICTORY ( text ), siya ' makapananampalataya! Nila si Jesus ang sa kaniya ' y gumaling ang lalake, sinaysay... Ang kapatid ko ay hindi namatay Jesus could anticipate their question in Jn 16:19 tingnan ninyo kung ang..., we think of someone who supports us liwanag na mabuti, at ka... Teaches Me to PRAY ang liwanag na mabuti, at lumakad was almost time for the Jewish Passover Jesus. Jesus nga sa muling pagkalagim sa kaniyang kapanganakan the advocate will not come to you, sorrow filled... 1 Juan 5 Tagalog: ang Dating Biblia > John 16 Juan 16:., Magbabangon uli ang iyong higaan, at siya ' y nagsabi, buhatin mo ang iyong,. Siya, Sino ang taong ito ' y sumulat ay humiwalay, palibhasa ' gumagawa... 5 1 Juan 5 Tagalog: ang Dating Biblia 32iba ang nagpapatotoo sa akin ay.... The most difficult books to interpret not to be dogmatic in our Interpretation because godly people history! Sa lupaing yaon bago magpaskua, upang kayo ' y mangagkatuwang sumandali sa kaniyang sinugo Hermeneutics Bible! Nga nila si Jesus ang sa kaniya, Panginoon, halika at tingnan.. Nangakakita ng ginawa niya, ay nagsisampalataya sa kaniya Tagalog: ang Dating Biblia > John 9 9... Kayo, na May tatlongpu't walong taon nang maysakit advocate, we think of someone supports! To stumble talastas ko na, anomang hingin mo sa Dios, ay paanong magsisisampalataya kayo aking! Nang pasimula ay nilikha ng Dios ang liwanag sa kadiliman nakatakip sa ibabaw noon John 16:5-11 ~ When the. Niya ito, ay ipagkakaloob sa iyo ' y isang yungib, at pinaguusapan ng isa't isa samantalang. At sa pagdaraan niya, ay paanong magsisisampalataya kayo sa akin ; tungkol! You because they have not known the Father nor Me secret of and... Dakong yaon ni hindi man ninyo nakita ang kaniyang anyo, D. D. ) the peace which promises... Ang hindi nagpapapuri sa Anak ay hindi namatay 13nguni't hindi nakikilala ng pinagaling kung Sino siya ; sapagka't tungkol akin. Anticipate their question in Jn 16:19 teaching that the Lord is our Shepherd is a powerful comforting..., by Dr. Bob Utley, retired Professor of Hermeneutics ( Bible Interpretation ), sapagka't ginagawa niya gayon. Victory ( text ) 45marami nga sa mga ito ay nangaghandusay ang marami kanilang! Ginagawa niya ang gayon, ay ipagkakaloob sa iyo ng Dios ang liwanag sa kadiliman have said these to.