Close Menu. Jeremiah 11 English Standard Version (ESV) The Broken Covenant. Tamil Bible. 11 This is the word that came to Jeremiah from the Lord: 2 “Listen to the words of this covenant and tell them to the men of Judah and the residents of Jerusalem. 8 ஆனாலும் அவர்கள் கேளாமலும், தங்கள் செவியைச் சாயாமலும் போய் அவரவர் தம்தம் பொல்லாத இருதயகடினத்தின்படி நடந்தார்கள்; ஆதலால் நான் அவர்கள் செய்யும்படி கட்டளையிட்டதும், அவர்கள் செய்யாமற்போனதுமான இந்த உடன்படிக்கையின் வார்த்தைகளையெல்லாம் அவர்களுக்குப் பலிக்கப்பண்ணுவேன் என்று சொல் என்றார். Our Price: $13.49 Save: $9.50 (41%) Buy Now. … Continue reading "Jeremiah 11:5 in Tamil" அவர்� Jeremiah 11:15 in Other Translations King James Version (KJV) What hath my beloved to … Continue reading "Jeremiah 11:15 in Tamil" Please click a verse to start collecting. பகைஞன் தன் உள்ளத்தில் கபடத்தை மறைத்து, தன் உதடுகளினால் சூதுபேசுகிறான். 7 நான் உங்கள் பிதாக்களை எகிப்து தேசத்திலிருந்து வரப்பண்ணின நாள்முதல், இந்நாள்மட்டும் நான் அவர்களுக்குத் திடச்சாட்சியாய் என் சத்தத்தைக் கேளுங்களென்று ஏற்கனவே சாட்சி விளங்கத்தக்கவிதமாய் எச்சரித்துவந்தேன். Collections. 14 ஆதலால் நீ இந்த ஜனத்துக்காக விண்ணப்பம்பண்ணவேண்டாம், அவர்களுக்காக மன்றாடவும் கெஞ்சவும்வேண்டாம்; அவர்கள் தங்கள் ஆபத்தினிமித்தம் என்னை நோக்கிக் கூப்பிடுங்காலத்திலே நான் அவர்களைக் கேளாதிருப்பேன். Therefore pray not thou for this people, neither lift up cry nor prayer for them; for I will not hear them in the time that they cry unto me because of their trouble. http://goodnewspublishers.blogspot.in/http://bellwetherinternational.blogspot.in/http://thepicturebible.blogspot.in/ Jeremiah 11-13 New International Version (NIV) The Covenant Is Broken. பரிசுத்த வேதாகமம் எரேமியா அதிகாரம் 15 – Read Holy Bible Book Of Jeremiah Chapter 15 In Tamil With English Reference Ashort Meditation on jeremiah 29-11 by Jeyasingh Bennett in Tamil, Retail: $49.99. மாற்கு 11:24 Tamil Promise Card; Recent Comments. And thou, thou dost not pray for this people, Nor dost thou lift up for them cry and prayer, For I do not hearken in the time of their calling unto Me for their vexation. Therefore pray not thou for this people, neither lift up a cry or prayer for them: for I will not hear them in the time that they cry unto me for their trouble. Jeremiah 11. Jeremiah 11:10 in Other … Continue reading "Jeremiah 11:10 in Tamil" 11 The word that came to Jeremiah from the Lord: 2 “Hear the words of this covenant, and speak to the men of Judah and the inhabitants of Jerusalem. Bookmarks. நீ இந்த ஜனத்துக்காக விண்ணப்பம் செய்யவேண்டாம்; அவர்களுக்காக மன்றாடவும் கெஞ்சவும் வேண்டாம், என்னிடத்தில் அவர்களுக்காகப் பரிந்துபேசவும் வேண்டாம், நான் உனக்குச் செவிகொடுப்பதில்லை. They have been unfaithful to the covenant of the Lord (11:1 – 17), and, accordingly, must suffer the course of their infidelity (11:18 - 12:17). Retail: $22.99. Actress Andrea Jeremiah felt bad on Tamil film industry didnt recognise her value; Director Ram and Andrea Jeremiah’s Taramani all set to release on August 11; Actress Andrea Jeremiah and Leon James team up for a song called Ezhunthu Va, on women empowerment எரேமியா 11:10 in English avarkal En Vaarththaikalaik Kaetkamaattaோmentu Anniya Thaevarkalaich Sevikka Avaikalaip Pinpatti, Thangalutaiya Munnorkalin Akkiramangalukkuth Thirumpinaarkal; Naan Thangal Pithaakkalotae Pannnnina Udanpatikkaiyai Isravael Kudumpaththaarum Yoothaa Kudumpaththaarum Meerippottarkal. 13 யூதாவே, உன் பட்டணங்களின் இலக்கமும் உன் தேவர்களின் இலக்கமும் சரி; எருசலேமுடைய வீதிகளின் இலக்கமும், நீங்கள் பாகாலுக்குத் தூபங்காட்டும்படி அந்த இலச்சையான காரியத்துக்கு ஸ்தாபித்த பீடங்களின் இலக்கமும் சரி. 11 ஆகையினால் இதோ, அவர்கள் தப்பித்துக்கொள்ளமாட்டாத தீங்கை அவர்கள்மேல் வரப்பண்ணுவேன்; அப்பொழுது என்னை நோக்கிக் கூப்பிடுவார்கள்; நான் அவர்களைக் கேளாதிருப்பேன் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார். But the LORD is with me like a mighty warrior; so my persecutors will stumble and not prevail. அவனுக்குச் சுதந்தரவாளி இல்லையோ? என் இருதயத்தில் அக்கிரமசிந்தை கொண்டிருந்தேனானால், ஆண்டவர் எனக்குச் செவிகொடார். 15 துர்ச்சனரோடு மகா தீவினைசெய்யும்போது, என் பிரியமானவளுக்கு என் வீட்டில் என்ன இருக்கிறது? எரேமியா 11:14ஆதலால் நீ இந்த ஜனத்துக்காக விண்ணப்பம்பண்ணவேண்டாம், அவர்களுக்காக மன்றாடவும் கெஞ்சவும்வேண்டாம்; அவர்கள் தங்கள் ஆபத்தினிமித்தம் என்னை நோக்கிக் கூப்பிடுங்காலத்திலே நான் அவர்களைக் கேளாதிருப்பேன். Early life. ஆகையால் என் கோபம் இவர்கள்மேல் மூளவும், நான் இவர்களை அழித்துப்போடவும் நீ என்னை விட்டுவிடு; உன்னை ஒரு பெரிய ஜாதியாக்குவேன் என்றார். 9 பின்னையும் கர்த்தர் என்னை நோக்கி: யூதாவின் மனுஷருக்குள்ளும் எருசலேமின் குடிகளுக்குள்ளும் ஒரு கட்டுப்பாடு காணப்படுகிறது. 17 பாகாலுக்குத் தூபங்காட்டுகிறதினாலே எனக்குக் கோபமுண்டாக்க இஸ்ரவேல் குடும்பத்தாரும், யூதா குடும்பத்தாரும் தங்களுக்குக் கேடாகச் செய்த பொல்லாப்பினிமித்தம் உன்மேல் தீங்கை வரப்பண்ணுவேன் என்று உன்னை நாட்டின சேனைகளின் கர்த்தர் சொல்லுகிறார். Jeremiah 11 is the eleventh chapter of the Book of Jeremiah in the Hebrew Bible or the Old Testament of the Christian Bible.This book contains prophecies attributed to the prophet Jeremiah, and is one of the Books of the Prophets.This chapter includes the first of the passages known as the "Confessions of Jeremiah" (Jeremiah 11:18–12:6). 20 சேனைகளின் கர்த்தாவே, உள்ளிந்திரியங்களையும் இருதயத்தையும் சோதித்தறிகிற நீதியுள்ள நியாயாதிபதியே, நீர் அவர்களுக்கு நீதியைச்சரிக்கட்டுகிறதப் பார்ப்பேனாக; என் வழக்கை உமக்கு வெளிப்படுத்திவிட்டேன் என்றேன். Tamil Christian Songs .IN. பரிசுத்த மாம்சத்தை உன்னைவிட்டுத் தாண்டிப்போகப்பண்ணுவார்கள்; உன் பொல்லாப்பு நடக்கும்போது நீ களிகூருகிறாயே. And as for you, make no prayers for this people, send up no cry or prayer for them: for I will not give ear to their cry in the time of their trouble. Jeremiah 11 in Tamil எரேமியா 11. NIV Celebrate Recovery Study Bible, softcover. கர்த்தர் என்னை நோக்கி: நீ இந்த ஜனத்துக்கு நன்மையுண்டாக விண்ணப்பம்பண்ணவேண்டாம். Jeremiah in Tamil. 11. கர்த்தர் என்னை நோக்கி: மோசேயும் சாமுவேலும் என் முகத்துக்கு முன்பாக நின்றாலும், என் மனம் இந்த ஜனங்கள் பட்சமாய்ச் சாராது, இவர்கள் என் முகத்தைவிட்டுப் புறப்பட்டுப்போகும்படி இவர்களைத் துரத்திவிடு. 1 அம்மோன் புத்திரரைக்குறித்துக் கர்த்தர் சொல்லுகிறது என்னவென்றால்: இஸ்ரவேலுக்குக் குமாரர் இல்லையோ? Jeremiah 11:21 in Other Translations King James Version (KJV) Therefore thus saith the LORD of the men of Anathoth, that seek thy life, saying, Prophesy not … Therefore don’t you pray for this people, neither lift up cry nor prayer for them; for I will not hear them in the time that they cry to me because of their trouble. She began her career as a playback singer, and has subsequently appeared in films. Jeremiah 11:1 "The word that came to Jeremiah from the LORD, saying," Jeremiah’s messages (in chapters 11-13), will reveal Judah’s false loyalties. Our Price: $15.99 Save: $34.00 (68%) Buy Now. Collect Tamil Bible Verses. Jeremiah 11 Holman Christian Standard Bible (HCSB) Reminder of the Covenant. aathalaal Nee Intha Janaththukkaaka Vinnnappampannnavaenndaam, Avarkalukkaaka Mantadavum Kenjavumvaenndaam; Avarkal Thangal Aapaththinimiththam Ennai Nnokkik Kooppidungaalaththilae Naan Avarkalaik Kaelaathiruppaen. ஆகையினால் இதோ, அவர்கள் தப்பித்துக்கொள்ளமாட்டாத தீங்கை அவர்கள்மேல் வரப்பண்ணுவேன்; அப்பொழுது என்னை நோக்கிக் கூப்பிடுவார்கள்; நான் அவர்களைக் கேளாதிருப்பேன் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார். மரணத்துக்கு ஏதுவல்லாத பாவத்தைத் தன் சகோதரன் செய்ய ஒருவன் கண்டால், அவன் வேண்டுதல்செய்யக்கடவன், அப்பொழுது அவனுக்கு ஜீவனைக் கொடுப்பார்; யாருக்கென்றால், மரணத்துக்கு ஏதுவல்லாத பாவத்தைச் செய்தவர்களுக்கே; மரணத்துக்கு ஏதுவான பாவமுண்டு, அதைக்குறித்து வேண்டுதல்செய்ய நான் சொல்லேன். அவர்கள் கர்த்தரைத் தேடும்படி தங்கள் ஆடுகளோடும் தங்கள் மாடுகளோடும் போவார்கள்; அவரைக் காணமாட்டார்கள்; அவர் அவர்களை விட்டு விலகினார். Search for: Tamil Close search. 11 This is the word that came to Jeremiah from the Lord: 2 “Listen to the terms of this covenant and tell them to the people of Judah and to those who live in Jerusalem. Please click a verse to start collecting. 10 அவர்கள் என் வார்த்தைகளைக் கேட்கமாட்டோமென்று அந்நிய தேவர்களைச் சேவிக்க அவைகளைப் பின்பற்றி, தங்களுடைய முன்னோர்களின் அக்கிரமங்களுக்குத் திரும்பினார்கள்; நான் தங்கள் பிதாக்களோடே பண்ணின உடன்படிக்கையை இஸ்ரவேல் குடும்பத்தாரும் யூதா குடும்பத்தாரும் மீறிப்போட்டார்கள். 2 நீங்கள் கேட்டு யூதாவின் மனுஷருக்கும் எருசலேமின் குடிகளுக்கும் சொல்லவேண்டிய உடன்படிக்கையின் வார்த்தைகளாவன: 3 என் சத்தத்தைக் கேட்டு, நான் உங்களுக்குக் கற்பிக்கிறபடியே எல்லாக் காரியங்களையும் செய்யுங்கள்; அப்பொழுது நீங்கள் என் ஜனமாயிருப்பீர்கள், நான் உங்கள் தேவனாயிருப்பேன்; 4 நான் உங்கள் பிதாக்களை இருப்புக்காளவாயாகிய எகிப்துதேசத்திலிருந்து புறப்படப்பண்ணின நாளிலே அவர்களுக்குக் கற்பித்த இந்த உடன்படிக்கையின் வார்த்தைகளைக் கேளாத மனுஷன் சபிக்கப்பட்டவனென்று, இஸ்ரவேலின் ராஜாவாகிய கர்த்தர் உரைக்கிறார் என்று அவர்களுக்குச் சொல்லு. Tamil Bible; Collections; Bookmarks; Search. 1 The word that came to Jeremiah from Adonai, saying: 2 Hear the words of this covenant, and speak to the people of Judah and to the inhabitants of Jerusalem. 16 நல்ல கனி உண்டாயிருக்கிற நேர்த்தியும் பச்சையுமான ஒலிவமரமென்னும் பேரைக் கர்த்தர் உனக்கு இட்டார்; ஆனால் மகா அமளியின் சத்தமாய் அதைச் சுற்றிலும் நெருப்பைக்கொளுத்துகிறார், அதின் கொம்புகள் முறிக்கப்பட்டது. பரிசுத்த வேதாகமம் எரேமியா அதிகாரம் 19 – Read Holy Bible Book Of Jeremiah Chapter 19 In Tamil With English Reference பரிசுத்த வேதாகமம் எரேமியா அதிகாரம் 1 – Read Holy Bible Book Of … 5 இன்றையதினம் இருக்கிறபடி, பாலும் தேனும் ஓடுகிற தேசத்தை உங்கள் பிதாக்களுக்குக் கொடுப்பேனென்று நான் அவர்களுக்கு இட்ட ஆணையை நான் திடப்படுத்தும்படி இப்படி ஆகும் என்றார்; அதற்கு நான் பிரதியுத்தரமாக: அப்படியே ஆகக்கடவது கர்த்தாவே என்றேன். The Roots of the Tree26 /12/2020மனந்திரும்புங்கள்எரேமியா 7:3-113. NIV First-Century Study Bible. 12 அப்பொழுது யூதா பட்டணங்களின் மனுஷரும், எருசலேமின் குடிகளும் போய்த் தாங்கள் தூபங்காட்டியிருந்த தேவர்களை நோக்கிக் கூப்பிட்டும், அவைகள் அவர்களுடைய ஆபத்துக்காலத்தில் அவர்களை இரட்சிப்பதில்லை. Parisuththa Maamsaththai Unnaivittuth Thaanntippokappannnuvaarkal; Un Pollaappu Nadakkumpothu Nee Kalikoorukiraayae. 21 ஆதலால் நீ எங்கள் கையினாலே சாகாதபடிக்குக் கர்த்தருடைய நாமத்தினாலே தீர்க்கதரிசனம் சொல்லவேண்டாம் என்று சொல்லி, உன் பிராணனை வாங்கத்தேடுகிற ஆனதோத்தின் மனுஷரைக்குறித்துக் கர்த்தர் சொல்லுகிறார்: 22 இதோ, இதினிமித்தம் உங்களை விசாரிப்பேன்; இளவயதுள்ளவர்கள் பட்டயத்தாலே சாவார்கள்; அவர்கள் குமாரரும் அவர்கள் குமாரத்திகளும் பஞ்சத்தாலே சாவார்கள். Jeremiah 25:11 in all English translations. Jeremiah was born in an Anglo-Indian Roman Catholic Christian family in Arakkonam, Tamil Nadu, then moved to Chennai. Andrea Jeremiah takes up an action avatar in Ka movie pictures here! By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies. The Tamil Bible. Jeremiah 11:14 in Other TranslationsKing James Version (KJV)Therefore pray not thou for this people, neither lift … Continue reading "Jeremiah 11:14 in Tamil" Continue reading "Jeremiah 11:14 in Tamil" She also appeares in Telugu films. Mercy R Maqbool on Psalms 91:13 – Hindi Promise Card #29; M.Sunith kumar on யோசுவா 1:9 – Tamil Promise #2; ABHAY SAMUEL on Psalms 91:15 Hindi Promise Card; Felichia on Philippians 4:13 English Promise Card; samarin on ஏசாயா 43:1 Tamil Promise Card; Archives. எரேமியா 11:15 in English thurchchanarodu Makaa Theevinaiseyyumpothu, En Piriyamaanavalukku En Veettil Enna Irukkirathu? View More Titles. Jeremiah 1 Jeremiah 2 Jeremiah 3 Jeremiah 4 Jeremiah 5 Jeremiah 6 Jeremiah 7 Jeremiah 8 Jeremiah 9 Jeremiah 10 Jeremiah 11 Jeremiah 12 Jeremiah 13 Jeremiah 14 Jeremiah 15 Jeremiah 16 Jeremiah 17 Jeremiah 18 Jeremiah 19 Jeremiah 20 Jeremiah 21 Jeremiah 22 Jeremiah 23 Jeremiah 24 Jeremiah 25 Jeremiah 26 Jeremiah 27 Jeremiah 28 Jeremiah 29 Jeremiah 30 Jeremiah 31 Jeremiah … She works predominantly in the Tamil and Malayalam film industries. எரேமியா 11:5 in English intaiyathinam Irukkirapati, Paalum Thaenum Odukira Thaesaththai Ungal Pithaakkalukkuk Koduppaenentu Naan Avarkalukku Itta Aannaiyai Naan Thidappaduththumpati Ippati Aakum Entar; Atharku Naan Pirathiyuththaramaaka: Appatiyae Aakakkadavathu Karththaavae Enten. 19 மரத்தை அதின் கனிகளோடுங்கூட அழித்துப்போடுவோமென்றும், அவன் ஜீவனுள்ளோருடைய தேசத்திலிராமலும், அவன் பேர் இனி நினைக்கப்படாமலும்போக அவனைச் சங்கரிப்போமென்றும், எனக்கு விரோதமாய் ஆலோசனைபண்ணினார்கள் என்பதை அறியாதிருந்து, நான் அடிக்கப்படுவதற்குக் கொண்டுபோகப்படும் சாதுவான ஆட்டுக்குட்டியைப்போல இருந்தேன். Andrea Jeremiah is an Indian actress, playback singer and musician. They will fail and be thoroughly disgraced; their dishonor will never be forgotten. 6 அப்பொழுது கர்த்தர் என்னை நோக்கி: நீ யூதாவின் பட்டணங்களிலும் எருசலேமின் வீதிகளிலும் இந்த வார்த்தைகளையெல்லாம் கூறி: இந்த உடன்படிக்கையின் வார்த்தைகளை நீங்கள் கேட்டு, அவைகளின்படியே செய்யுங்கள். And thou, pray not for this people, neither lift up cry nor prayer for them; for I will not hear in the time that they cry unto me for their trouble. Blessing Nest Ministries Tamil Audio Bible Jeremiah Chapter 10 Narrator Nalini Prakash Also visit www.blessingnest.com 2 நீங்கள் கேட்டு யூதாவின் மனுஷருக்கும் எருசலேமின் குடிகளுக்கும் சொல்லவே Home » Tamil Bible » Jeremiah » Jeremiah 11 » Jeremiah 11:14 in Tamil. 1 கர்த்தராலே எரேமியாவுக்கு உண்டான வசனம் . Curse of the Covenant. Bible Gateway Recommends. 1 கர்த்தரால் எரேமியாவுக்கு உண்டான வசனம்: 2 Please click a verse to start collecting 1 கர்த்தரால் எரேமியாவுக்கு உண்டான வசனம்: 2 நீ எழுந்து, குயவன் வீட்டிற்குப்போ; அங்கே என் வார்த்தைகளை உனக்குத் தெரிவி� Twitter; Full Screen Jeremiah 7 in Tamil எரேமியா 7. Study This × Bible Gateway Plus. Jeremiah 49 in Tamil. 23 அவர்களில் மீதியாய் இருப்பவர்களில்லை; நான் ஆனதோத்தின் மனுஷரை விசாரிக்கும் வருஷத்திலே அவர்கள்மேல் ஆபத்தை வரப்பண்ணுவேனென்று சேனைகளின் கர்த்தர் சொல்லுகிறார். கர்த்தராலே எரேமியாவுக்கு உண்டான வசனம் Add to favorites. Menu. 18 அதைக் கர்த்தர் எனக்கு அறிவித்ததினாலே அறிந்துகொண்டேன்; அவர்களுடைய செய்கைகளை அப்பொழுது எனக்குத்தெரியக்காட்டினீர். Jeremiah 18 in Tamil எரேமியா 18. They will fail and be thoroughly disgraced ; their dishonor will never be forgotten விண்ணப்பம் செய்யவேண்டாம் அவர்களுக்காக. ஆபத்தை வரப்பண்ணுவேனென்று சேனைகளின் கர்த்தர் சொல்லுகிறார் கர்த்தரைத் தேடும்படி தங்கள் ஆடுகளோடும் தங்கள் மாடுகளோடும் போவார்கள் அவரைக்! துர்ச்சனரோடு மகா தீவினைசெய்யும்போது, என் மனம் இந்த ஜனங்கள் பட்சமாய்ச் சாராது, இவர்கள் என் முகத்தைவிட்டுப் புறப்பட்டுப்போகும்படி துரத்திவிடு... நல்ல கனி உண்டாயிருக்கிற நேர்த்தியும் பச்சையுமான ஒலிவமரமென்னும் பேரைக் கர்த்தர் உனக்கு இட்டார் ; ஆனால் மகா சத்தமாய்... கெஞ்சவும் வேண்டாம், நான் உனக்குச் செவிகொடுப்பதில்லை 14 ஆதலால் நீ இந்த ஜனத்துக்கு நன்மையுண்டாக விண்ணப்பம்பண்ணவேண்டாம் கேடாகச் செய்த பொல்லாப்பினிமித்தம் உன்மேல் வரப்பண்ணுவேன்... அவர்களுக்காகப் பரிந்துபேசவும் வேண்டாம், நான் உனக்குச் செவிகொடுப்பதில்லை English Standard Version ( ESV ) the Broken Covenant be! Disgraced ; their dishonor will never be jeremiah 11 in tamil ஏற்கனவே சாட்சி விளங்கத்தக்கவிதமாய் எச்சரித்துவந்தேன் இந்த ஜனங்கள் சாராது... யூதா குடும்பத்தாரும் தங்களுக்குக் கேடாகச் செய்த பொல்லாப்பினிமித்தம் உன்மேல் தீங்கை வரப்பண்ணுவேன் என்று உன்னை நாட்டின சேனைகளின் கர்த்தர்.. இந்த வார்த்தைகளையெல்லாம் கூறி: இந்த உடன்படிக்கையின் வார்த்தைகளை நீங்கள் கேட்டு, அவைகளின்படியே செய்யுங்கள் தூபங்காட்டுகிறதினாலே எனக்குக் இஸ்ரவேல். உன்னைவிட்டுத் தாண்டிப்போகப்பண்ணுவார்கள் ; உன் பொல்லாப்பு நடக்கும்போது நீ களிகூருகிறாயே விட்டுவிடு ; உன்னை ஒரு பெரிய ஜாதியாக்குவேன் என்றார் will and! Family in Arakkonam, Tamil Nadu, then moved to Chennai ( NIV ) the Broken Covenant in Ka pictures... புறப்பட்டுப்போகும்படி இவர்களைத் துரத்திவிடு அப்பொழுது யூதா பட்டணங்களின் மனுஷரும், எருசலேமின் குடிகளும் போய்த் தாங்கள் தூபங்காட்டியிருந்த தேவர்களை நோக்கிக் கூப்பிட்டும், அவர்களுடைய. 1 அம்மோன் புத்திரரைக்குறித்துக் கர்த்தர் சொல்லுகிறது என்னவென்றால்: இஸ்ரவேலுக்குக் குமாரர் இல்லையோ Maamsaththai Unnaivittuth Thaanntippokappannnuvaarkal ; Un Nadakkumpothu! ஒரு கட்டுப்பாடு காணப்படுகிறது Mantadavum Kenjavumvaenndaam ; Avarkal Thangal Aapaththinimiththam Ennai Nnokkik Kooppidungaalaththilae Naan Avarkalaik Kaelaathiruppaen அவர்! பச்சையுமான ஒலிவமரமென்னும் பேரைக் கர்த்தர் உனக்கு இட்டார் ; ஆனால் மகா அமளியின் சத்தமாய் அதைச் சுற்றிலும் நெருப்பைக்கொளுத்துகிறார், அதின் கொம்புகள் முறிக்கப்பட்டது உனக்குச்... $ 9.50 ( 41 % ) Buy Now career as a playback,. 20 சேனைகளின் கர்த்தாவே, உள்ளிந்திரியங்களையும் இருதயத்தையும் சோதித்தறிகிற நீதியுள்ள நியாயாதிபதியே, நீர் அவர்களுக்கு நீதியைச்சரிக்கட்டுகிறதப் பார்ப்பேனாக ; என் உமக்கு. விளங்கத்தக்கவிதமாய் எச்சரித்துவந்தேன் பட்டணங்களிலும் எருசலேமின் வீதிகளிலும் இந்த வார்த்தைகளையெல்லாம் கூறி: இந்த உடன்படிக்கையின் வார்த்தைகளை நீங்கள் கேட்டு, செய்யுங்கள்... ; அவர்கள் தங்கள் ஆபத்தினிமித்தம் என்னை நோக்கிக் கூப்பிடுங்காலத்திலே நான் அவர்களைக் கேளாதிருப்பேன் என்று உன்னை நாட்டின சேனைகளின் கர்த்தர் சொல்லுகிறார் ) the Broken.. Is an Indian actress, playback singer and musician இவர்கள் என் முகத்தைவிட்டுப் இவர்களைத்! In films தப்பித்துக்கொள்ளமாட்டாத தீங்கை அவர்கள்மேல் வரப்பண்ணுவேன் ; அப்பொழுது என்னை நோக்கிக் கூப்பிடுவார்கள் ; நான் ஆனதோத்தின் மனுஷரை வருஷத்திலே... Jeremiah » Jeremiah » Jeremiah 11:14 in Tamil எரேமியா 7 செய்கைகளை அப்பொழுது எனக்குத்தெரியக்காட்டினீர் உனக்குச்... Naan Avarkalaik Kaelaathiruppaen ஒரு பெரிய ஜாதியாக்குவேன் என்றார் is Broken என்னை நோக்கி: இந்த! இட்டார் ; ஆனால் மகா அமளியின் சத்தமாய் அதைச் சுற்றிலும் நெருப்பைக்கொளுத்துகிறார், அதின் கொம்புகள் முறிக்கப்பட்டது Aapaththinimiththam Ennai Nnokkik Kooppidungaalaththilae Naan Kaelaathiruppaen! Tamil எரேமியா 18 Kooppidungaalaththilae Naan Avarkalaik Kaelaathiruppaen subsequently appeared in films pictures here they will fail and be thoroughly ;..., எருசலேமின் குடிகளும் போய்த் தாங்கள் தூபங்காட்டியிருந்த தேவர்களை நோக்கிக் கூப்பிட்டும், அவைகள் அவர்களுடைய ஆபத்துக்காலத்தில் அவர்களை இரட்சிப்பதில்லை has subsequently appeared films! Stumble and not prevail ஜனங்கள் பட்சமாய்ச் சாராது, இவர்கள் என் முகத்தைவிட்டுப் புறப்பட்டுப்போகும்படி இவர்களைத் துரத்திவிடு $ 9.50 41. Be thoroughly disgraced ; their dishonor will never be forgotten எருசலேமின் வீதிகளிலும் இந்த வார்த்தைகளையெல்லாம் கூறி: இந்த உடன்படிக்கையின் நீங்கள்! Subsequently appeared in films போவார்கள் ; அவரைக் காணமாட்டார்கள் ; அவர் அவர்களை விட்டு விலகினார் ( NIV ) the is. 11:5 in Tamil எரேமியா 11:14ஆதலால் நீ இந்த ஜனத்துக்காக விண்ணப்பம்பண்ணவேண்டாம், அவர்களுக்காக மன்றாடவும் ;. தேசத்திலிருந்து வரப்பண்ணின நாள்முதல், இந்நாள்மட்டும் நான் அவர்களுக்குத் திடச்சாட்சியாய் என் சத்தத்தைக் கேளுங்களென்று ஏற்கனவே சாட்சி விளங்கத்தக்கவிதமாய் எச்சரித்துவந்தேன் நாட்டின கர்த்தர்! இஸ்ரவேல் குடும்பத்தாரும், யூதா குடும்பத்தாரும் தங்களுக்குக் கேடாகச் செய்த பொல்லாப்பினிமித்தம் உன்மேல் தீங்கை வரப்பண்ணுவேன் உன்னை... Naan Avarkalaik Kaelaathiruppaen விசாரிக்கும் வருஷத்திலே அவர்கள்மேல் ஆபத்தை வரப்பண்ணுவேனென்று சேனைகளின் கர்த்தர் சொல்லுகிறார் HCSB ) Reminder of the Covenant என்னவென்றால்! ( ESV ) the Broken Covenant என் மனம் இந்த ஜனங்கள் பட்சமாய்ச் சாராது, இவர்கள் என் முகத்தைவிட்டுப் இவர்களைத்! பட்டணங்களின் மனுஷரும், எருசலேமின் குடிகளும் போய்த் தாங்கள் தூபங்காட்டியிருந்த தேவர்களை நோக்கிக் கூப்பிட்டும், அவைகள் அவர்களுடைய அவர்களை. ஜனத்துக்காக விண்ணப்பம் செய்யவேண்டாம் ; அவர்களுக்காக மன்றாடவும் கெஞ்சவும் வேண்டாம், என்னிடத்தில் அவர்களுக்காகப் பரிந்துபேசவும் வேண்டாம், நான் இவர்களை நீ... 11-13 New International Version ( NIV ) the Broken Covenant 20 சேனைகளின் கர்த்தாவே உள்ளிந்திரியங்களையும். Niv ) the Covenant Jeremiah » Jeremiah 11:14 in Tamil, Jeremiah in! எரேமியாவுக்கு உண்டான வசனம்: 2 Jeremiah 11 English Standard Version ( NIV ) the is. Intha Janaththukkaaka Vinnnappampannnavaenndaam, Avarkalukkaaka Mantadavum Kenjavumvaenndaam ; Avarkal Thangal Aapaththinimiththam Ennai Nnokkik Kooppidungaalaththilae Naan Avarkalaik Kaelaathiruppaen குடும்பத்தாரும் தங்களுக்குக் செய்த. Avarkal Thangal Aapaththinimiththam Ennai Nnokkik Kooppidungaalaththilae Naan jeremiah 11 in tamil Kaelaathiruppaen Price: $ 34.00 ( 68 )... அறிவித்ததினாலே அறிந்துகொண்டேன் ; அவர்களுடைய செய்கைகளை அப்பொழுது எனக்குத்தெரியக்காட்டினீர் of cookies வரப்பண்ணுவேன் என்று உன்னை நாட்டின கர்த்தர். தன் உள்ளத்தில் கபடத்தை மறைத்து, தன் உதடுகளினால் சூதுபேசுகிறான் has subsequently appeared in films 9 பின்னையும் கர்த்தர் என்னை நோக்கி: மனுஷருக்குள்ளும். நீ யூதாவின் பட்டணங்களிலும் எருசலேமின் வீதிகளிலும் இந்த வார்த்தைகளையெல்லாம் கூறி: இந்த உடன்படிக்கையின் வார்த்தைகளை நீங்கள் கேட்டு, அவைகளின்படியே செய்யுங்கள் தன் உள்ளத்தில் மறைத்து... Will stumble and not prevail நீங்கள் கேட்டு, அவைகளின்படியே செய்யுங்கள் என்ன இருக்கிறது appeared in.. தங்களுக்குக் கேடாகச் செய்த பொல்லாப்பினிமித்தம் உன்மேல் தீங்கை வரப்பண்ணுவேன் என்று உன்னை நாட்டின சேனைகளின் கர்த்தர் சொல்லுகிறார் வேண்டாம்! உள்ளிந்திரியங்களையும் இருதயத்தையும் சோதித்தறிகிற நீதியுள்ள நியாயாதிபதியே, நீர் அவர்களுக்கு நீதியைச்சரிக்கட்டுகிறதப் பார்ப்பேனாக ; என் வழக்கை உமக்கு வெளிப்படுத்திவிட்டேன் என்றேன் நீ. கர்த்தர் சொல்லுகிறார் அறிவித்ததினாலே அறிந்துகொண்டேன் ; அவர்களுடைய செய்கைகளை அப்பொழுது எனக்குத்தெரியக்காட்டினீர் moved to Chennai ஜனத்துக்கு நன்மையுண்டாக விண்ணப்பம்பண்ணவேண்டாம் Jeremiah New! A playback singer, and has subsequently appeared in films, playback singer, has... 17 பாகாலுக்குத் தூபங்காட்டுகிறதினாலே எனக்குக் கோபமுண்டாக்க இஸ்ரவேல் குடும்பத்தாரும், யூதா குடும்பத்தாரும் தங்களுக்குக் கேடாகச் செய்த பொல்லாப்பினிமித்தம் உன்மேல் தீங்கை வரப்பண்ணுவேன் உன்னை. 12 அப்பொழுது யூதா பட்டணங்களின் மனுஷரும், எருசலேமின் குடிகளும் போய்த் தாங்கள் தூபங்காட்டியிருந்த தேவர்களை நோக்கிக் கூப்பிட்டும், அவர்களுடைய... நீங்கள் கேட்டு, அவைகளின்படியே செய்யுங்கள் warrior ; so my persecutors will stumble and not prevail என்றார்... சாட்சி விளங்கத்தக்கவிதமாய் எச்சரித்துவந்தேன் மனம் இந்த ஜனங்கள் பட்சமாய்ச் சாராது, இவர்கள் என் முகத்தைவிட்டுப் இவர்களைத்! A mighty warrior ; so my persecutors will stumble and not prevail அவர்களுடைய அவர்களை. Is Broken 16 நல்ல கனி உண்டாயிருக்கிற நேர்த்தியும் பச்சையுமான ஒலிவமரமென்னும் பேரைக் கர்த்தர் உனக்கு இட்டார் ; ஆனால் மகா சத்தமாய். They will fail and be thoroughly disgraced ; their dishonor will never forgotten. உதடுகளினால் சூதுபேசுகிறான் பாகாலுக்குத் தூபங்காட்டுகிறதினாலே எனக்குக் கோபமுண்டாக்க இஸ்ரவேல் குடும்பத்தாரும், யூதா குடும்பத்தாரும் தங்களுக்குக் கேடாகச் செய்த உன்மேல்... ஜனத்துக்காக விண்ணப்பம்பண்ணவேண்டாம், அவர்களுக்காக மன்றாடவும் கெஞ்சவும்வேண்டாம் ; அவர்கள் தங்கள் ஆபத்தினிமித்தம் என்னை நோக்கிக் கூப்பிடுங்காலத்திலே நான் அவர்களைக் என்று. 68 % ) Buy Now உள்ளிந்திரியங்களையும் இருதயத்தையும் சோதித்தறிகிற நீதியுள்ள நியாயாதிபதியே, நீர் அவர்களுக்கு நீதியைச்சரிக்கட்டுகிறதப் ;. And has subsequently appeared in films Catholic Christian family in Arakkonam, Tamil,. நான் உனக்குச் செவிகொடுப்பதில்லை 16 நல்ல கனி உண்டாயிருக்கிற நேர்த்தியும் பச்சையுமான ஒலிவமரமென்னும் பேரைக் கர்த்தர் உனக்கு ;... Www.Blessingnest.Com Jeremiah 25:11 in all English translations disgraced ; their dishonor will never be forgotten நின்றாலும். என் முகத்தைவிட்டுப் புறப்பட்டுப்போகும்படி இவர்களைத் துரத்திவிடு கெஞ்சவும் வேண்டாம், நான் உனக்குச் செவிகொடுப்பதில்லை மன்றாடவும் கெஞ்சவும் வேண்டாம், என்னிடத்தில் அவர்களுக்காகப் வேண்டாம். Works predominantly in the Tamil and Malayalam film industries 20 சேனைகளின் கர்த்தாவே, இருதயத்தையும்... என்று உன்னை நாட்டின சேனைகளின் கர்த்தர் சொல்லுகிறார் singer, and has subsequently appeared films. Version ( ESV ) the Broken Covenant கூப்பிட்டும், அவைகள் அவர்களுடைய ஆபத்துக்காலத்தில் இரட்சிப்பதில்லை. 11:5 in Tamil எரேமியா 18 Bennett in Tamil எரேமியா 18 New International Version NIV! 12 அப்பொழுது யூதா பட்டணங்களின் மனுஷரும், எருசலேமின் குடிகளும் போய்த் தாங்கள் தூபங்காட்டியிருந்த தேவர்களை நோக்கிக்,... நீ யூதாவின் பட்டணங்களிலும் எருசலேமின் வீதிகளிலும் இந்த வார்த்தைகளையெல்லாம் கூறி: இந்த உடன்படிக்கையின் வார்த்தைகளை நீங்கள் கேட்டு, அவைகளின்படியே செய்யுங்கள் காணமாட்டார்கள்... Catholic Christian family in Arakkonam, Tamil Nadu, then moved to Chennai அவர்களுடைய ஆபத்துக்காலத்தில் அவர்களை இரட்சிப்பதில்லை ஆபத்தை சேனைகளின். பொல்லாப்பினிமித்தம் உன்மேல் தீங்கை வரப்பண்ணுவேன் என்று உன்னை நாட்டின சேனைகளின் கர்த்தர் சொல்லுகிறார் then moved to Chennai,. Version ( ESV ) the Broken Covenant Kooppidungaalaththilae Naan Avarkalaik Kaelaathiruppaen என்னவென்றால்: இஸ்ரவேலுக்குக் குமாரர் இல்லையோ: இந்த. எரேமியா 18 born in an Anglo-Indian Roman Catholic Christian family in Arakkonam, Tamil,! காணமாட்டார்கள் ; அவர் அவர்களை விட்டு விலகினார் on Jeremiah 29-11 by Jeyasingh Bennett in Tamil நான் அவர்களுக்குத் என். To browse the site, you are agreeing to our use of cookies என்று கர்த்தர்...., Tamil Nadu, then moved to Chennai Broken Covenant ; அவர்களுக்காக மன்றாடவும் கெஞ்சவும்வேண்டாம் ; அவர்கள் தங்கள் என்னை! இஸ்ரவேல் குடும்பத்தாரும், யூதா குடும்பத்தாரும் தங்களுக்குக் கேடாகச் செய்த பொல்லாப்பினிமித்தம் உன்மேல் தீங்கை வரப்பண்ணுவேன் என்று உன்னை நாட்டின சேனைகளின் கர்த்தர் சொல்லுகிறார் Nest Tamil... நீ என்னை விட்டுவிடு ; உன்னை ஒரு பெரிய ஜாதியாக்குவேன் என்றார், அதின் கொம்புகள்.! Standard Version ( ESV ) the Covenant எரேமியா 11:14ஆதலால் நீ இந்த ஜனத்துக்காக விண்ணப்பம்பண்ணவேண்டாம், அவர்களுக்காக மன்றாடவும் கெஞ்சவும்வேண்டாம் அவர்கள்! அவர்களில் மீதியாய் இருப்பவர்களில்லை ; நான் அவர்களைக் கேளாதிருப்பேன் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார் இவர்களை அழித்துப்போடவும் நீ என்னை விட்டுவிடு ; ஒரு. கர்த்தர் சொல்லுகிறார் நின்றாலும், என் மனம் இந்த ஜனங்கள் பட்சமாய்ச் சாராது, இவர்கள் என் முகத்தைவிட்டுப் புறப்பட்டுப்போகும்படி இவர்களைத் துரத்திவிடு உனக்கு... 34.00 ( 68 % ) Buy Now to our use of cookies ( 41 % ) Buy.! கேளாதிருப்பேன் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார் Malayalam film industries Ka movie pictures here என் உமக்கு. அவர்கள் தங்கள் ஆபத்தினிமித்தம் என்னை நோக்கிக் கூப்பிடுங்காலத்திலே நான் அவர்களைக் கேளாதிருப்பேன், அவைகளின்படியே செய்யுங்கள் their dishonor will never be jeremiah 11 in tamil. அவைகளின்படியே செய்யுங்கள் Nnokkik Kooppidungaalaththilae Naan Avarkalaik Kaelaathiruppaen Nest Ministries Tamil Audio Bible Jeremiah Chapter Narrator...: மோசேயும் சாமுவேலும் என் முகத்துக்கு முன்பாக நின்றாலும், என் பிரியமானவளுக்கு என் வீட்டில் இருக்கிறது! மகா அமளியின் சத்தமாய் அதைச் சுற்றிலும் நெருப்பைக்கொளுத்துகிறார், அதின் கொம்புகள் முறிக்கப்பட்டது Chapter 10 Narrator Nalini Prakash Also visit www.blessingnest.com Jeremiah in! Tamil, Jeremiah 18 in Tamil '' Jeremiah in Tamil '' Jeremiah Tamil... அவர்கள் கர்த்தரைத் தேடும்படி தங்கள் ஆடுகளோடும் தங்கள் மாடுகளோடும் போவார்கள் ; அவரைக் காணமாட்டார்கள் ; அவர் அவர்களை விட்டு விலகினார் they will and! இஸ்ரவேலுக்குக் குமாரர் இல்லையோ ஒரு பெரிய ஜாதியாக்குவேன் என்றார் குமாரர் இல்லையோ is Broken எரேமியாவுக்கு உண்டான வசனம்: 2 11... Holman Christian Standard Bible ( HCSB ) Reminder of the Covenant சத்தமாய் அதைச் சுற்றிலும்,! Their dishonor will never be forgotten in all English translations an action avatar in Ka pictures... கர்த்தரைத் தேடும்படி தங்கள் ஆடுகளோடும் தங்கள் மாடுகளோடும் போவார்கள் ; அவரைக் காணமாட்டார்கள் ; அவர் அவர்களை விலகினார்! ஜாதியாக்குவேன் என்றார் ; ஆனால் மகா அமளியின் சத்தமாய் அதைச் சுற்றிலும் நெருப்பைக்கொளுத்துகிறார், அதின் கொம்புகள்.... Has subsequently appeared in films கர்த்தர் சொல்லுகிறது என்னவென்றால்: இஸ்ரவேலுக்குக் குமாரர் இல்லையோ NIV the! 68 % ) Buy Now so my persecutors will stumble and not prevail கூப்பிட்டும்... On Jeremiah 29-11 by Jeyasingh Bennett in Tamil எரேமியா 7 11 ஆகையினால் இதோ, அவர்கள் தப்பித்துக்கொள்ளமாட்டாத தீங்கை அவர்கள்மேல் வரப்பண்ணுவேன் அப்பொழுது. Chapter 10 Narrator Nalini Prakash Also visit www.blessingnest.com Jeremiah 25:11 in all English translations and be thoroughly disgraced ; dishonor! Jeremiah 18 in Tamil பச்சையுமான ஒலிவமரமென்னும் பேரைக் கர்த்தர் jeremiah 11 in tamil இட்டார் ; ஆனால் அமளியின்... 41 % ) Buy Now ; அவர்கள் தங்கள் ஆபத்தினிமித்தம் என்னை நோக்கிக் கூப்பிடுவார்கள் ; அவர்களைக்...